Home

HYPER ROLLER  เราบริการรับหล่อลูกกลิ้งยาง   –  Rubber Roller  / ลูกกลิ้งโพลิยูรีเทน – PU Roller   ( Used Rubber Roller)  และบริการรับผลิตลูกกลิ้ง( New Roller Core ) ตามแบบการใช้งาน เพื่อตอบโจทย์การใช้งานลูกกลิ้งในหลากหลายอุตสาหกรรม เช่น อุตสาหกรรมกระดาษ , อุตสาหกรรมสิ่งท่อ , อุตสาหกรรมสิ่งพิมพ์ , อุตสาหกรรมผลิตฟิมล์พลาสติก , ลูกกลิ้งยางสำหรับเครื่องจักร , ลูกกลิ้งยางนำไฟฟ้า ลูกกลิ้งลำเลียง  เป็นต้น